Pravidla Přírodní areál

Informace pro pořadatele kulturních akcí v Dubňanech

Pořádání veřejnosti přístupných akcí v Dubňanech je upraveno obecně závaznou vyhláškou města Dubňany č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, a obecně závaznou vyhláškou města Dubňany č. 2/2016, kterou se mění vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Celé znění uvedených vyhlášek je k dispozici zde: mestsky-urad/platne-vyhlasky-a-narizeni/.

Dle čl. 3 odst. 1 OZV č. 1/2016 je možné akce na (zastavěném) území města konat za splnění těchto podmínek:

  • akce se bude konat pouze v době od 8:00 do 22:00 hodin, nejpozději do 22:00 hodin je organizátor (pořadatel) povinen akci ukončit a
  • organizátor (pořadatel) splní oznamovaní povinnost v celém rozsahu stanoveném v čl. 3 odst. 2 a
  • organizátor (pořadatel) zajistí dostatečný počet způsobilých a náležitě poučených osob k zabezpečení pokojného průběhu a ukončení akce a k zabezpečení plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů (pořadatelskou službu).

Oznamovací povinnost pořadatele

Dle OZV č. 1/2016 je pořadatel veřejnosti přístupné akce povinen splnit oznamovací povinnost vůči městu Dubňany doručením řádně vyplněného formuláře „Oznámení o konání veřejnosti přístupného podniku – akce“ na podatelnu Městského úřadu Dubňany (tj. na adresu Nám. 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany, do datové schránky ID DS dr5bejn, popřípadě na mailovou adresu podatelna@dubnany.eu – v takovém případě musí být podání opatřeno elektronickým podpisem), a to v těchto lhůtách:

  • v případě akcí, které se konají v době od 8:00 do 22:00 hodin nejméně 7 dnů před konáním akce,
  • v případě akcí, které se mají konat i po 22:00 hodině a u nichž bude pořadatel v rámci formuláře Oznámení žádat o udělení jednorázové výjimky z podmínky doby konání akce stanovených OZV č. 1/2016 nejméně 30 dnů před zamýšleným dnem konání akce.

BEZ MĚSTSKÝM ÚŘADEM DUBŇANY UDĚLENÉ JEDNORÁZOVÉ VÝJIMKY NELZE KULTRUNÍ AKCI OD 22:00 HODIN POŘÁDAT.

Oznámení o konání veřejně přístupného podniku - akce - formulář .PDF

Souhlas vlastníka (uživatele) nemovité věci, na níž se má oznamovaná akce konat

V rámci formuláře „Oznámení o konání veřejnosti přístupného podniku – akce“ je pořadatel povinen doložit písemný souhlas vlastníka či uživatele nemovité věci (pozemku), na níž se má oznamované akce konat. Pokud je dokládán souhlas uživatele nemovité věci, musí být doložen i právní titul k jejímu užívání (např. nájemní smlouva).

V případě akcích konaných na pozemcích ve vlastnictví města Dubňany (veřejná prostranství, hřiště, cyklostezky, odpočinková zóna KIC atd.) je nutné, aby pořadatel podal prostřednictvím podatelny písemnou žádost o souhlas s využitím pořadatelem označených pozemků (např. prostřednictvím parcelních čísel nebo jejich jednoznačným popisem) adresovanou městu Dubňany. Tato žádost bude předložena k posouzení Radě města Dubňany a radou přijaté usnesení bude Městským úřadem Dubňany přiloženo k Oznámení jako jeho nedílná součást.

Veřejnosti přístupné akce konané v přírodním areálu Dubňany

V případě, že se akce má konat v prostorách přírodního areálu Dubňany, je třeba, aby pořadatel (místo písemné žádosti o souhlas s využitím pozemků ve vlastnictví města Dubňany) vyplnil a prostřednictvím podatelny podal formulář „Žádost o pronájem přírodního areálu Dubňany“, a to ve lhůtě minimálně dvou měsíců pře dnem konání akceTato lhůta se neuplatní u akcí pořádaných v roce 2023. O žádosti rozhoduje Rada města Dubňany. Přijaté usnesení bude Městským úřadem Dubňany přiloženo k Oznámení jako jeho nedílná součást.

Součástí podávané žádosti o pronájem přírodního areálu je projednání a odsouhlasení termínů a technických parametrů zamýšlené akce zástupcem TS Dukos Dubňany. Za tímto účelem se pořadatel může na TS Dukos Dubňany obracet prostřednictvím těchto kontaktů:

Žádost o pronájem přírodního areálu Dubňany .PDF

Ceník pronájmu přírodního areálu Dubňany .PDF

Pravidla pro pořádání akcí konaných v přírodním areálu Dubňany (584.79 kB)

Podrobnější informace o pořádání akcí v přírodním areálu Dubňany pořadatelé naleznou v „Pravidlech pro pořádání akcí konaných v přírodním areálu Dubňany“.

Pravidla pro pořádání akcí konaných v přírodním areálu Dubňany .PDF

V případě dotazů se obracejte na Ing. Karolínu Maňákovou, tajemnici Městského úřadu Dubňany:

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

mail@com

+420 987 654 321

--- sociální sítě ----

TS Dubňany